DMCA verklaring

Bij The Picasso App respecteren we de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwachten we dat onze gebruikers hetzelfde doen. Het is ons beleid om te reageren op duidelijke meldingen van vermeende schending van auteursrechten die voldoen aan de Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Als u van mening bent dat uw werk gekopieerd is op een manier die een schending van het auteursrecht inhoudt, stuur ons dan een schriftelijke kennisgeving (de "Kennisgeving van schending") die de volgende informatie bevat:

 1. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat het geschonden is.
  • Geef een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt. Vermeld indien mogelijk de URL of een andere specifieke locatie op onze website waar het materiaal zich bevindt waarop volgens u inbreuk wordt gemaakt.
 2. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden geblokkeerd.
  • Geef informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal op onze website te vinden, zoals een URL of een beschrijving van de specifieke inhoud.
 3. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij.
  • Dit moet uw naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres bevatten waarop contact met u kan worden opgenomen.
 4. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.
 5. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.
 6. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.

Stuur de kennisgeving van inbreuk naar onze aangewezen Copyright Agent op het volgende adres:

E-mail: [email protected]

Tegenbericht

Als u van mening bent dat het door u geplaatste materiaal per ongeluk of door verkeerde identificatie is verwijderd of ontoegankelijk is gemaakt, kunt u een tegenkennisgeving bij ons indienen (de "Tegenkennisgeving") door een schriftelijke kennisgeving in te dienen bij onze aangewezen Copyright Agent. Volgens de DMCA moet de tegenkennisgeving in wezen het volgende bevatten:

 1. Uw fysieke of elektronische handtekening.
 2. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal zich bevond voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd.
 3. Een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw van mening bent dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of onjuiste identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld.
 4. Uw naam, adres en telefoonnummer, en een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale arrondissementsrechtbank voor het gerechtelijke arrondissement waarin uw adres zich bevindt, of als uw adres buiten de Verenigde Staten is, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin The Picasso App zich kan bevinden, en dat u de betekening van het proces accepteert van de persoon die de oorspronkelijke kennisgeving van vermeende schending heeft gedaan of een agent van deze persoon.

Stuur de tegenkennisgeving naar onze aangewezen Copyright Agent op het volgende adres:

E-mail: [email protected]

Na ontvangst van een geldige tegenkennisgeving sturen we deze door naar de partij die de oorspronkelijke kennisgeving van inbreuk heeft ingediend. De oorspronkelijke klager heeft 10 werkdagen de tijd om ons te laten weten dat hij een rechtszaak heeft aangespannen met betrekking tot het vermeende inbreukmakende materiaal. Als we een dergelijke kennisgeving niet binnen 10 werkdagen ontvangen, kunnen we het materiaal terugplaatsen op de website.

Recidivisten

In overeenstemming met de DMCA en andere van toepassing zijnde wetgeving heeft Picasso App een beleid aangenomen om, in voorkomende omstandigheden en naar eigen goeddunken van Picasso App, gebruikers te beƫindigen die geacht worden herhaaldelijk inbreuk te plegen. The Picasso App kan ook naar eigen goeddunken de toegang tot de website beperken en/of de accounts beƫindigen van gebruikers die intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden, ongeacht of er sprake is van recidive.